DIT IS SIGO

We willen in de evangelische traditie een open, menselijke en hartelijke school zijn die zich laat inspireren door de figuur van Jezus Christus. Deze christelijke waarden zijn de leidraad in het onderwijs en de opvoeding van onze jongeren. Wat willen we hen leren?

In onze onderwijsopdracht onderscheiden we drie grote deelgebieden:

Leren leren

 

We willen onze leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen, inwijden in de wereld van de cultuur en gevoel voor ‘het schone’ meegeven. We bieden hen de kans om veel zelf te ontdekken en uit eigen ervaringen te leren.

Leren leven & samenleven

 

Onze taak beperkt zich niet tot het leren, ook naar opvoeding gaat onze volle aandacht.
De leerling leeft in relatie met anderen. Op school zullen we dan ook zorg dragen voor opbouwende relaties, respectvol omgaan met elkaar zodat er een positieve groepssfeer groeit.

Leren zijn

 

Ons opvoedingsproject is geslaagd als jongeren zich ontplooien tot harmonische, geëngageerde jonge mensen die openstaan voor evangelische en authentiek menselijke waarden. We willen het positieve in de jongere bevestigen en hen opvoeden tot verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat van anderen. Als christelijke school vinden we de openheid voor de religieuze dimensie in ons dagelijks handelen belangrijk.

Onze visie op didactisch handelen

 

 • Het bij de leerling realiseren van doelen staat centraal: doelen van de overheid en de school.
 • In de les wordt de leeractiviteit van de leerling geoptimaliseerd. De leerlingen leren in de eerste plaats in de les.
 • De leerkracht structureert en begeleidt het leerproces in functie van de te bereiken doelen, zijnde kennis, vaardigheden en attitudes.
 • We geloven in de mogelijkheden van de leerlingen en we maken daar als leerkracht gebruik van.
 • De leerkracht speelt in op de diversiteit van de leerlingen.
 • De leerkracht begeleidt de leerling in het opnemen van verantwoordelijkheid voor het leerproces.
 • De leerkracht voorziet ondersteuning als een leerling daar nood aan heeft.
 • Dit alles vraagt om aangepaste werkvormen en evaluatievormen.

 

De volledige tekst van ons pedagogisch project kunt u hier downloaden.

Waar wij van houden

 

 • Een verzorgd uiterlijk (kledij, kapsel)
 • een beleefde houding
 • eerbied voor materiaal van zichzelf of iemand anders
 • een nette klas en school
 • het omgaan met elkaar zonder alcohol, tabak, drugs
 • stiptheid (op tijd komen op school, werken op tijd indienen, werkmateriaal bij zich hebben)
 • een rustige en positieve sfeer in de klas
SIGO APPS

Op SIGO hebben we een aantal ‘trajecten’ in het leven geroepen — die we in de geest van deze boeiende digitale tijden graag onze ‘SIGO Apps’ noemen — om onze leerlingen te helpen om op diverse gebieden zichzelf zoveel mogelijk te ontplooien…

POLS

 

De meeste leerlingen van het eerste jaar krijgen 1 uur per week POLS. POLS staat voor Praktische Ondersteuning bij het Leren/Leven op School.

Dit is onze eerstelijnsondersteuning wat leren leren betreft. Leerlingen leren:

 • hoe ze hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden
 • ze maken een schema als hulp bij het studeren, enz.
 • aandacht voor planning
 • het gebruik van de schoolagenda
 • reflectie over de rapportcijfers…

Op een aangename, vriendelijke manier met elkaar omgaan vinden we heel belangrijk. Op welke manier een leerling dit kan doen, leren we ook aan in POLS. Andere aandachtspunten:

 • het leren kennen van zichzelf
 • omgaan met emoties
 • vijf belangrijke schoolwaarden willen we aanbrengen bij onze leerlingen: respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid, volharding

Extra hulp

 

De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is heel divers. Voor veel leerlingen verloopt het leerproces heel vlotjes. Sommige leerlingen kunnen een extra duwtje gebruiken.

 • ondersteunende software die documenten voorleest voor leerlingen met taalproblemen, of hen voorleest en ondersteunt bij het schrijven van teksten
 • andere leerlingen hebben eerder nood aan een specifieke plaats in klas
 • nog andere leerlingen hebben geluidsversterking nodig vanwege gehoorproblemen, enz.

Cognitief sterk functionerende leerlingen

Onze school maakt deel uit van het lerend Netwerk ‘Cognitief Sterk Functioneren’, gesteund door de Vlaamse Overheid. Dit kadert binnen onze visie omtrent leerlinggerichte ondersteuning en kwaliteitsvol onderwijs.

Wij hebben dus specifieke aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen. Zij kunnen extra uitgedaagd worden via een SIGO+ traject. Na overleg met de klassenraad kunnen zij in een eigen traject stappen, waarin ze hun talenten nog verder exploreren, verbreden en verdiepen. Omdat wij geloven in de intrinsieke sterktes van onze leerlingen.

Lerend netwerk

Huiswerkklas & studieklas

 

Soms stelt de klassenraad vast dat een leerling nog wat meer begeleiding nodig heeft. In dit geval is er na de lessen in de eerste graad de huiswerkklas, en in de tweede en derde graad de studieklas.

Gedurende een beperkte tijd krijgt de leerling persoonlijke studiebegeleiding door een leerlingbegeleider.

De huiswerkklas en de studieklas zijn er niet op vraag. De klassenraad en SteamTeam bepalen welke leerlingen er deel van uitmaken.

Ontdek je spirituele kant

 

SIGO wil een open, menselijke en hartelijke school zijn. Jezus Christus is hierbij ons inspirerend voorbeeld. Zijn waarden zijn ook onze waarden. Je krijgt de kans om de spirituele kant van jezelf te ontdekken en te ontplooien.

Geregeld is er een viering en organiseren we acties voor mensen die onze steun echt kunnen gebruiken.

SteamTeam

 

SteamTeam is de naam van onze leerlingbegeleiding. SteamTeam is er voor leerlingen die het moeilijk hebben. Leerlingbegeleiders helpen bij studieproblemen, psychosociale zorgen, enz.
SteamTeam werkt in overleg met de directie en het CLB.

Ik lag al eens in de knoop met mezelf. Het deed deugd mijn verhaal, in alle vertrouwen, kwijt te kunnen bij de opvoeders van SIGO.

Imke, 16 jaar
LEREN IS MEER

Leren en studeren gaan om het verbreden van je horizon. Maar leren doe je uiteraard niet alleen op de schoolbank. SIGO hecht héél veel belang aan een gezond aanbod van (buiten)schoolse activiteiten, die je rechtstreeks en onrechtstreeks een enorme bagage meegeven. Onderwijs is niet enkel een zaak van kennis, het is evenzeer leren ‘verder kijken’!

Pastoraal

 

Als christelijke school beschouwen we het als onze opdracht om de leerlingen kennis te laten maken met de evangelische waarden. Het pastoraal team werkt aangepaste vieringen uit.

We organiseren ook allerlei projecten (Damiaanactie, Welzijnszorg, Broederlijk Delen…) die de leerlingen uitnodigen om oog te hebben voor de spirituele kant van het leven.

Op de mondiale dagen die we in de vastentijd houden, maken we de leerlingen bewust van de kloof tussen Noord en Zuid.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

 

Op SIGO is er een stevig uitgebouwd gezondheidsbeleid. Drie werkgroepen zetten zich in om de gezondheid en de veiligheid bij onze jongeren in de kijker te plaatsen.

 


Sportigo staat in voor beweging en sport op school.


Sanigo zet vooral in op gezonde voeding: water, fruit en gezonde tussendoortjes.


Safetigo plant allerlei acties voor een veiliger verkeer van en naar school.

Elk talent telt

 

SIGO koestert de talenten van leerlingen.

SIGO valt vaak in de prijzen. Zo zijn leerlingen al diverse keren laureaat van de Vlaamse Latijnolympiade, en ook voor wetenschapsolympiades (aardrijkskunde, biologie,…) presteren onze leerlingen zeer goed.

Ook voor sportprestaties blinken leerlingen geregeld uit! Toptalenten op sportief of cultureel vlak worden gecoacht zodat ze hun talenten en het schoolwerk op een succesvolle manier kunnen combineren.

Een duurzame wereld

 

Een troef van onze school is haar landelijke ligging. In de werkgroep KOSMOS ijveren leerlingen en leerkrachten voor een groene en duurzame school. We maken onze jongeren milieubewust en leren hen afval zoveel mogelijk te vermijden of correct te sorteren.

Er is ook aandacht voor de klimaatproblemen. SIGO ondertekende het fairtradecharter. We gebruiken bij voorkeur producten die het resultaat zijn van eerlijke handel.

 

Inspraak van leerlingen

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de tweede en derde graad en kent al een lange traditie op onze school.

De leerlingen organiseren heel wat manifestaties: een leerlingennamiddag, middagactiviteiten…

Dialoog met de ouders

 

Een open communicatie met de ouders is voor ons onontbeerlijk voor de ontwikkeling van uw kind op onze school. Via diverse kanalen betrekken we de ouders zoveel mogelijk in onze werking.

Ouderraad

 

Als ouder neemt u uiteraard de belangrijkste plaats in bij de opvoeding van uw kind. We willen uw inbreng dan ook ter harte nemen. Iedereen die lid is van de ouderraad wordt uitgenodigd om met de directie na te denken over de schoolorganisatie. Welke thema’s komen in de ouderraad aan bod? Het schoolreglement, de studiereizen, de schoolrekeningen, de klachtenbehandeling, het aanbod van de studierichtingen…

Schoolraad

 

In deze raad krijgen personeelsleden, ouders, de lokale gemeenschap en uiteraard ook het schoolbestuur inspraak in de organisatie van de school. Ook leerlingen maken deel uit van de schoolraad. De vergadering komt drie keer per jaar samen en bespreekt de volgende thema’s: het schoolreglement, de facultatieve vakantiedag, de besteding van het aantal lesuren…