DIT IS SIGO

We willen in de evangelische traditie een open, menselijke en hartelijke school zijn die zich laat inspireren door de figuur van Jezus Christus. Deze christelijke waarden zijn de leidraad in het onderwijs en de opvoeding van onze jongeren. Wat willen we hen leren?

In onze onderwijsopdracht onderscheiden we drie grote deelgebieden:

Leren leren

 

We willen onze leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen, inwijden in de wereld van de cultuur en gevoel voor ‘het schone’ meegeven. We bieden hen de kans om veel zelf te ontdekken en uit eigen ervaringen te leren.

Leren leven & samenleven

 

Onze taak beperkt zich niet tot het leren, ook naar opvoeding gaat onze volle aandacht.
De leerling leeft in relatie met anderen. Op school zullen we dan ook zorg dragen voor opbouwende relaties, respectvol omgaan met elkaar zodat er een positieve groepssfeer groeit.

Leren zijn

 

Ons opvoedingsproject is geslaagd als jongeren zich ontplooien tot harmonische, geëngageerde jonge mensen die openstaan voor evangelische en authentiek menselijke waarden. We willen het positieve in de jongere bevestigen en hen opvoeden tot verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat van anderen. Als christelijke school vinden we de openheid voor de religieuze dimensie in ons dagelijks handelen belangrijk.

Onze visie op didactisch handelen.

 

 • Het bij de leerling realiseren van doelen staat centraal: doelen van de overheid en de school.
 • In de les wordt de leeractiviteit van de leerling geoptimaliseerd. De leerlingen leren in de eerste plaats in de les.
 • De leerkracht structureert en begeleidt het leerproces in functie van de te bereiken doelen, zijnde kennis, vaardigheden en attitudes.
 • We geloven in de mogelijkheden van de leerlingen en we maken daar als leerkracht gebruik van.
 • De leerkracht speelt in op de diversiteit van de leerlingen.
 • De leerkracht begeleidt de leerling in het opnemen van verantwoordelijkheid voor het leerproces.
 • De leerkracht voorziet ondersteuning als een leerling daar nood aan heeft.
 • Dit alles vraagt om aangepaste werkvormen en evaluatievormen.

 

De volledige tekst van ons pedagogisch project kunt u hier downloaden.

Waar wij van houden

 

 • Een verzorgd uiterlijk (kledij, kapsel)
 • een beleefde houding
 • eerbied voor materiaal van zichzelf of iemand anders
 • een nette klas en school
 • het omgaan met elkaar zonder alcohol, tabak, drugs
 • stiptheid (op tijd komen op school, werken op tijd indienen, werkmateriaal bij zich hebben)
 • een rustige en positieve sfeer in de klas
SIGO APPS

Op Sigo hebben we een aantal ‘trajecten’ in het leven geroepen — die we in de geest van deze boeiende digitale tijden graag onze ‘Sigo Apps’ noemen — om onze leerlingen te helpen om op diverse gebieden zichzelf zoveel mogelijk te ontplooien…

POLS

 

De meeste leerlingen van het eerste en tweede jaar krijgen 1 uur per week POLS. POLS staat voor Praktische Ondersteuning bij het Leren/Leven op School.

Dit is onze eerstelijnsondersteuning wat leren leren betreft. Leerlingen leren:

 • hoe ze hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden
 • ze maken een schema als hulp bij het studeren, enz.
 • aandacht voor planning
 • het gebruik van de schoolagenda
 • reflectie over de rapportcijfers…

Op een aangename, vriendelijke manier met elkaar omgaan vinden we heel belangrijk. Op welke manier een leerling dit kan doen, leren we ook aan in POLS. Andere aandachtspunten:

 • het leren kennen van zichzelf
 • omgaan met emoties
 • vijf belangrijke schoolwaarden willen we aanbrengen bij onze leerlingen: respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid, volharding